SINGLE DOGGIE DEN®

XL: 44.75” L x 30” W x 36.5” H
Fits one dog up to 110 lbs.

Large: 38.25” L x 24.5” W x 31.5” H
Fits one dog up to 65 lbs.

Medium: 32.75” L x 21.5” W x 25.5” H
Fits one dog up to 30 lbs.

Join Our Instagram Pack

@BBKUSTOMKENNELS